No featured image set for this post.

پوشش زنده

پوشش زنده جسم در این‌جا در حالِ زوال است. زوال و پروسه‌ای که در حالِ نشان دادن این زوال است؛ موضوع‌هایی هستند که به یک اندازه، قابل بررسی‌اند. زوالِ ماده به واسطه‌ی حضورش در محیط رخ می‌دهد، محیطی که مقابله‌ای در برابر این زوال نمی‌کند. به این ترتیب شکلی که آن را در نظر می‌گیریم؛… Read more »

No featured image set for this post.

“ابزار یکپارچه ساز”

گزارش نمایشگاه تهران، “ابزار یکپارچه ساز” نمایشگاه “ابزار یکپارچه‌ساز” توسط جامعه‌ی آماتور بین 5 تا 14 مرداد 97 در گالری 1 و 2 عمارت روبرو واقع در تهران، ایران اجرا شد. در گالری 1 فضا به رنگ زرد در آمد و دور تا دور دیوارها متن‌هایی با استنسیل و اسپری نوشته شد. این نوشته‌ها شامل… Read more »

No featured image set for this post.

جزوه‌ی جامعه‌ی آماتور

  جزوه‌ی جامعه‌ی آماتور تمام زندگیِ جوامعی که در آن‌ها مناسباتِ مدرنِ تولید حاکم است به صورتِ انباشتِ بی‌کرانی از نمایش‌ها(اِسپِکتَکل) تجلی می‌یابد. هر آن‌چه مستقیما زیسته می‌شد، در هیئتِ بازنمودی(یک بازنمایی) دور شده است. جامعه‌ی نمایش- گی دُبُر- یک 0. شهر چیست؟ ما برای چه دورِ هم، در یک مکان جغرافیاییِ کم‌حجم جمع می‌شویم؟… Read more »

 • جزوه

  پوشش زنده

  Posted on by

  پوشش زنده جسم در این‌جا در حالِ زوال است. زوال و پروسه‌ای که در حالِ نشان دادن این زوال است؛ موضوع‌هایی هستند که به یک اندازه، قابل بررسی‌اند. زوالِ ماده به واسطه‌ی حضورش در محیط رخ می‌دهد، محیطی که مقابله‌ای در برابر این زوال نمی‌کند. به این ترتیب شکلی که آن را در نظر می‌گیریم؛… Read more »

 • کارها

  “ابزار یکپارچه ساز”

  Posted on by

  گزارش نمایشگاه تهران، “ابزار یکپارچه ساز” نمایشگاه “ابزار یکپارچه‌ساز” توسط جامعه‌ی آماتور بین 5 تا 14 مرداد 97 در گالری 1 و 2 عمارت روبرو واقع در تهران، ایران اجرا شد. در گالری 1 فضا به رنگ زرد در آمد و دور تا دور دیوارها متن‌هایی با استنسیل و اسپری نوشته شد. این نوشته‌ها شامل… Read more »

 • جزوه

  جزوه‌ی جامعه‌ی آماتور

  Posted on by

    جزوه‌ی جامعه‌ی آماتور تمام زندگیِ جوامعی که در آن‌ها مناسباتِ مدرنِ تولید حاکم است به صورتِ انباشتِ بی‌کرانی از نمایش‌ها(اِسپِکتَکل) تجلی می‌یابد. هر آن‌چه مستقیما زیسته می‌شد، در هیئتِ بازنمودی(یک بازنمایی) دور شده است. جامعه‌ی نمایش- گی دُبُر- یک 0. شهر چیست؟ ما برای چه دورِ هم، در یک مکان جغرافیاییِ کم‌حجم جمع می‌شویم؟… Read more »