**** جامعه آماتور ****

همانند یک ابزار یکپارچه ساز

Archive for the ‘کارها’ Category

“ابزار یکپارچه ساز”

گزارش نمایشگاه تهران، “ابزار یکپارچه ساز” نمایشگاه “ابزار یکپارچه‌ساز” توسط جامعه‌ی آماتور بین 5 تا 14 مرداد 97 در گالری 1 و 2 عمارت روبرو واقع در تهران، ایران اجرا شد. در گالری 1 فضا به رنگ زرد در آمد و دور تا دور دیوارها متن‌هایی با استنسیل و اسپری نوشته شد. این نوشته‌ها شامل […]