Posts Categorized: کارها

  • کارها

    “ابزار یکپارچه ساز”

    Posted on by

    گزارش نمایشگاه تهران، “ابزار یکپارچه ساز” نمایشگاه “ابزار یکپارچه‌ساز” توسط جامعه‌ی آماتور بین 5 تا 14 مرداد 97 در گالری 1 و 2 عمارت روبرو واقع در تهران، ایران اجرا شد. در گالری 1 فضا به رنگ زرد در آمد و دور تا دور دیوارها متن‌هایی با استنسیل و اسپری نوشته شد. این نوشته‌ها شامل… Read more »