**** جامعه آماتور ****

همانند یک ابزار یکپارچه ساز